Scroll Top

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Instrukcja opracowywana jest przez naszych specjalistów na podstawie udostępnionych dokumentacji urządzeń oraz zapisów obowiązujących aktów prawnych. Tego typu opracowanie jest wymagane ustawowo (przez Kodeks Pracy) dla wszystkich zakładów przemysłowych, które posiadają linie produkcyjne oraz urządzenia energetyczne z nimi zespolone i użytkowane przez ich pracowników w trakcie wykonywanych obowiązków. Instrukcja uwzględnia warunki techniczne urządzenia i środki organizacyjne w danym przedsiębiorstwie. Nasze doświadczenia i wiedza z zakresu specyfiki pracy danych urządzeń energetycznych pozwalają na kompleksowe doradztwo w tym zakresie.

Aby bezpiecznie móc użytkować urządzenia energetyczne, niezbędne jest zorganizowanie całego procesu eksploatacji nie tylko poprzez odwołanie się przez pracodawcę do aktualnych aktów prawnych. Konieczne jest też, aby wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za organizację i bezpośrednie nadzorowanie miejsca użytkowania takich urządzeń. Do obowiązków pracodawcy należy wydanie, zatwierdzenie i przestrzeganie szczegółowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za nadzór i eksploatacje instalacji tego typu.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenie w opracowywaniu instrukcji eksploatacji urządzeń, takich jak:

 • rozdzielnice średniego napięcia
 • rozdzielnice niskiego napięcia
 • transformatory elektroenergetyczne
 • linie kablowe i napowietrzne
 • urządzenia oświetlenia elektrycznego
 • silniki elektryczne
 • sprężarki pneumatyczne

Znakowanie CE i deklaracja zgodności

Każde przedsiębiorstwo powinno zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników w ramach wykonywania ich obowiązków, w szczególności tych związanych ze stycznością z maszynami. Stąd też obowiązkowe jest przestrzeganie zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. Bowiem wszystkie wprowadzone do obrotu lub oddane do użytkowania maszyny muszą spełniać wymogi tzw. Dyrektywy w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i dyrektyw nowego podejścia.
Certyfikacja zgodności z dyrektywami poprzez zgodność z normami zharmonizowanymi dotyczy:

 • wszystkich nowych wyrobów wyprodukowanych w państwach członkowskich lub w krajach trzecich
 • wyrobów używanych, importowanych na rynek europejski
 • wyrobów zmodyfikowanych w znaczny sposób, uznanych tym samym za nowe

We współpracy z jednostką certyfikującą wyroby zapewniamy kompleksowe wykonawstwo, którego zwieńczeniem jest oznakowanie produktu przez producenta znakiem CE i wydanie deklaracja zgodności.

Aktualnie produkowane maszyny, ze względu na wykorzystywanie przez nie energii elektrycznej i powszechne stosowanie elektroniki do sterowania w warunkach zagrożeń środowiskowych, podlegają przepisom zasadniczym, takim jak:

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca wcześniejszą dyrektywę 95/16/WE
 • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

Procedura certyfikacji maszyn:

 1. Identyfikacja przepisów zasadniczych
 2. Identyfikacja przepisów szczegółowych
 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej
 4. Udowodnienie zgodności wyrobu
 5. Badania struktury wyrobów oraz samych wyrobów zgodnie z dyrektywami (domniemanie poprzez wykazanie zgodności z normami zharmonizowanymi)
 6. Analiza ryzyka
 7. DTR / instrukcja obsługi
 8. Oznakowanie znakiem CE
 9. Wystawienie deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE